ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ68 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เขาแก้ว
14 แห่ง
ลานสกา
5 แห่ง
ท่าดี
11 แห่ง
กำโลน
26 แห่ง
ขุนทะเล
12 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ68 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
36 แห่ง