ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ32 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พรหมโลก
4 แห่ง
บ้านเกาะ
5 แห่ง
อินคีรี
3 แห่ง
ทอนหงส์
17 แห่ง
นาเรียง
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ32 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง