ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ15 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เหนือคลอง
5 แห่ง
เกาะศรีบอยา
5 แห่ง
คลองขนาน
0 แห่ง
คลองเขม้า
3 แห่ง
โคกยาง
1 แห่ง
ตลิ่งชัน
0 แห่ง
ปกาสัย
1 แห่ง
ห้วยยูง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ15 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง