ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ46 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คลองท่อมใต้
18 แห่ง
คลองท่อมเหนือ
1 แห่ง
คลองพน
5 แห่ง
ทรายขาว
9 แห่ง
ห้วยน้ำขาว
6 แห่ง
พรุดินนา
4 แห่ง
เพหลา
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ46 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
10 แห่ง