ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ37 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เกาะลันตาใหญ่
7 แห่ง
เกาะลันตาน้อย
2 แห่ง
เกาะกลาง
1 แห่ง
คลองยาง
3 แห่ง
ศาลาด่าน
24 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ37 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
11 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง