ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ60 แห่ง
ตำบล
จำนวน
อู่ทอง
33 แห่ง
สระยายโสม
3 แห่ง
จรเข้สามพัน
8 แห่ง
บ้านดอน
3 แห่ง
ยุ้งทะลาย
0 แห่ง
ดอนมะเกลือ
0 แห่ง
หนองโอ่ง
2 แห่ง
ดอนคา
3 แห่ง
พลับพลาไชย
5 แห่ง
บ้านโข้ง
1 แห่ง
เจดีย์
0 แห่ง
สระพังลาน
2 แห่ง
กระจัน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ60 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
15 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
7 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง