ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ49 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สองพี่น้อง
7 แห่ง
บางเลน
0 แห่ง
บางตาเถร
4 แห่ง
บางตะเคียน
2 แห่ง
บ้านกุ่ม
2 แห่ง
หัวโพธิ์
2 แห่ง
บางพลับ
3 แห่ง
เนินพระปรางค์
0 แห่ง
บ้านช้าง
1 แห่ง
ต้นตาล
3 แห่ง
ศรีสำราญ
4 แห่ง
ทุ่งคอก
10 แห่ง
หนองบ่อ
3 แห่ง
บ่อสุพรรณ
7 แห่ง
ดอนมะนาว
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ49 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
7 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง