ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ19 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ดอนเจดีย์
11 แห่ง
หนองสาหร่าย
2 แห่ง
ไร่รถ
1 แห่ง
สระกระโจม
4 แห่ง
ทะเลบก
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ19 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง