ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ23 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ศรีประจันต์
6 แห่ง
บ้านกร่าง
4 แห่ง
มดแดง
1 แห่ง
บางงาม
1 แห่ง
ดอนปรู
1 แห่ง
ปลายนา
3 แห่ง
วังหว้า
0 แห่ง
วังน้ำซับ
3 แห่ง
วังยาง
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ23 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
7 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง