ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ48 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ย่านยาว
8 แห่ง
วังลึก
10 แห่ง
สามชุก
17 แห่ง
หนองผักนาก
5 แห่ง
บ้านสระ
2 แห่ง
หนองสะเดา
2 แห่ง
กระเสียว
4 แห่ง
แจงงาม*
0 แห่ง
หนองโพธิ์*
0 แห่ง
หนองราชวัตร*
0 แห่ง
หนองหญ้าไซ
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ48 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
6 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง