ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ50 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองมะค่าโมง
20 แห่ง
ด่านช้าง
13 แห่ง
ห้วยขมิ้น
3 แห่ง
องค์พระ
2 แห่ง
วังคัน
4 แห่ง
นิคมกระเสียว
5 แห่ง
วังยาว
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ50 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
24 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง