ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ22 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โคกคราม
3 แห่ง
บางปลาม้า
5 แห่ง
ตะค่า
0 แห่ง
บางใหญ่
0 แห่ง
กฤษณา
1 แห่ง
สาลี
2 แห่ง
ไผ่กองดิน
1 แห่ง
องครักษ์
1 แห่ง
จรเข้ใหญ่
0 แห่ง
บ้านแหลม
2 แห่ง
มะขามล้ม
3 แห่ง
วังน้ำเย็น
2 แห่ง
วัดโบสถ์
2 แห่ง
วัดดาว
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ22 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง