ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ18 แห่ง
ตำบล
จำนวน
อัมพวา
5 แห่ง
สวนหลวง
3 แห่ง
ท่าคา
1 แห่ง
วัดประดู่
2 แห่ง
เหมืองใหม่
0 แห่ง
บางช้าง
0 แห่ง
แควอ้อม
0 แห่ง
ปลายโพงพาง
1 แห่ง
บางแค
1 แห่ง
แพรกหนามแดง
4 แห่ง
ยี่สาร
0 แห่ง
บางนางลี่
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ18 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง