ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ81 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แม่กลอง
19 แห่ง
บางขันแตก
2 แห่ง
ลาดใหญ่
13 แห่ง
บ้านปรก
7 แห่ง
บางแก้ว
33 แห่ง
ท้ายหาด
1 แห่ง
แหลมใหญ่
1 แห่ง
คลองเขิน
0 แห่ง
คลองโคน
2 แห่ง
นางตะเคียน
3 แห่ง
บางจะเกร็ง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ81 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
23 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
16 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง