ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ112 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โพธาราม
12 แห่ง
ดอนกระเบื้อง
5 แห่ง
หนองโพ
3 แห่ง
บ้านเลือก
8 แห่ง
คลองตาคต
9 แห่ง
บ้านฆ้อง
7 แห่ง
บ้านสิงห์
9 แห่ง
ดอนทราย
9 แห่ง
เจ็ดเสมียน
21 แห่ง
คลองข่อย
1 แห่ง
ชำแระ
3 แห่ง
สร้อยฟ้า
2 แห่ง
ท่าชุมพล
3 แห่ง
บางโตนด
2 แห่ง
เตาปูน
5 แห่ง
นางแก้ว
1 แห่ง
ธรรมเสน
2 แห่ง
เขาชะงุ้ม
9 แห่ง
หนองกวาง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ112 แห่ง
อุตสาหกรรม
17 แห่ง
บริษัท
29 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
36 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
20 แห่ง