ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ28 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางแพ
6 แห่ง
วังเย็น
3 แห่ง
หัวโพ
2 แห่ง
วัดแก้ว
7 แห่ง
ดอนใหญ่
4 แห่ง
ดอนคา
2 แห่ง
โพหัก
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ28 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง