ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ41 แห่ง
ตำบล
จำนวน
จอมบึง
23 แห่ง
ปากช่อง
4 แห่ง
เบิกไพร
2 แห่ง
ด่านทับตะโก
5 แห่ง
แก้มอ้น
5 แห่ง
รางบัว
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ41 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
33 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง