ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ199 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หน้าเมือง
97 แห่ง
เจดีย์หัก
17 แห่ง
ดอนตะโก
8 แห่ง
หนองกลางนา
4 แห่ง
ห้วยไผ่
11 แห่ง
คุ้งน้ำวน
0 แห่ง
คุ้งกระถิน
0 แห่ง
อ่างทอง
6 แห่ง
โคกหม้อ
12 แห่ง
สามเรือน
4 แห่ง
พิกุลทอง
2 แห่ง
น้ำพุ
5 แห่ง
ดอนแร่
2 แห่ง
หินกอง
6 แห่ง
เขาแร้ง
0 แห่ง
เกาะพลับพลา
8 แห่ง
หลุมดิน
3 แห่ง
บางป่า
2 แห่ง
พงสวาย
3 แห่ง
คูบัว
3 แห่ง
ท่าราบ
4 แห่ง
บ้านไร่
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ199 แห่ง
อุตสาหกรรม
16 แห่ง
บริษัท
43 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
14 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
44 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
32 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
22 แห่ง