ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ42 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ดำเนินสะดวก
4 แห่ง
ประสาทสิทธิ์
1 แห่ง
ศรีสุราษฎร์
0 แห่ง
ตาหลวง
2 แห่ง
ดอนกรวย
9 แห่ง
ดอนคลัง
1 แห่ง
บัวงาม
4 แห่ง
บ้านไร่
0 แห่ง
แพงพวย
10 แห่ง
สี่หมื่น
1 แห่ง
ท่านัด
4 แห่ง
ขุนพิทักษ์
1 แห่ง
ดอนไผ่
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ42 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
20 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง