ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ55 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าม่วง
14 แห่ง
วังขนาย
2 แห่ง
วังศาลา
7 แห่ง
ท่าล้อ
11 แห่ง
หนองขาว
3 แห่ง
ทุ่งทอง
4 แห่ง
เขาน้อย
2 แห่ง
ม่วงชุม
2 แห่ง
บ้านใหม่
1 แห่ง
พังตรุ
4 แห่ง
ท่าตะคร้อ
1 แห่ง
รางสาลี่
1 แห่ง
หนองตากยา
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ55 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
29 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง