ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ19 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พนมทวน
3 แห่ง
หนองโรง
2 แห่ง
ทุ่งสมอ
0 แห่ง
ดอนเจดีย์
0 แห่ง
พังตรุ
5 แห่ง
รางหวาย
5 แห่ง
ดอนแสลบ
0 แห่ง
ห้วยกระเจา
0 แห่ง
สระลงเรือ
0 แห่ง
วังไผ่
0 แห่ง
หนองสาหร่าย
3 แห่ง
ดอนตาเพชร
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ19 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
7 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง