ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ22 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ่อพลอย
4 แห่ง
หนองกุ่ม
6 แห่ง
หนองรี
2 แห่ง
หนองปรือ*
0 แห่ง
หลุมรัง
5 แห่ง
หนองปลาไหล*
0 แห่ง
สมเด็จเจริญ*
0 แห่ง
ช่องด่าน
2 แห่ง
หนองกร่าง
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ22 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง