ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ78 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พงตึก
0 แห่ง
ยางม่วง
1 แห่ง
ดอนชะเอม
2 แห่ง
ท่าไม้
7 แห่ง
ตะคร้ำเอน
15 แห่ง
ท่ามะกา
18 แห่ง
ท่าเรือ
5 แห่ง
โคกตะบอง
0 แห่ง
ดอนขมิ้น
4 แห่ง
อุโลกสี่หมื่น
6 แห่ง
เขาสามสิบหาบ
0 แห่ง
พระแท่น
2 แห่ง
หวายเหนียว
5 แห่ง
แสนตอ
5 แห่ง
สนามแย้
4 แห่ง
ท่าเสา
0 แห่ง
หนองลาน
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ78 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
19 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
33 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง