ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ159 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านเหนือ
8 แห่ง
บ้านใต้
4 แห่ง
ปากแพรก
85 แห่ง
ท่ามะขาม
19 แห่ง
แก่งเสี้ยน
6 แห่ง
หนองบัว
6 แห่ง
ลาดหญ้า
12 แห่ง
วังด้ง
4 แห่ง
ช่องสะเดา
2 แห่ง
หนองหญ้า
3 แห่ง
เกาะสำโรง
1 แห่ง
ด่านมะขามเตี้ย*
0 แห่ง
บ้านเก่า
7 แห่ง
จรเข้เผือก*
0 แห่ง
กลอนโด*
1 แห่ง
วังเย็น
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ159 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
27 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
36 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
37 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
24 แห่ง