ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ14 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทุ่งสมอ
3 แห่ง
แคมป์สน
2 แห่ง
เขาค้อ
5 แห่ง
ริมสีม่วง
0 แห่ง
สะเดาะพง
2 แห่ง
หนองแม่นา
1 แห่ง
เข็กน้อย
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ14 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
8 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง