ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ32 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ซับสมอทอด
4 แห่ง
ซับไม้แดง
1 แห่ง
หนองแจง
7 แห่ง
กันจุ
4 แห่ง
วังพิกุล
7 แห่ง
พญาวัง
0 แห่ง
ศรีมงคล
3 แห่ง
สระแก้ว
0 แห่ง
บึงสามพัน
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ32 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง