ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ41 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กองทูล
3 แห่ง
นาเฉลียง
3 แห่ง
บ้านโภชน์
1 แห่ง
ท่าแดง
4 แห่ง
เพชรละคร
3 แห่ง
บ่อไทย
1 แห่ง
ห้วยโป่ง
1 แห่ง
วังท่าดี
1 แห่ง
บัววัฒนา
3 แห่ง
หนองไผ่
12 แห่ง
วังโบสถ์
1 แห่ง
ยางงาม
5 แห่ง
ท่าด้วง
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ41 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
22 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง