ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ29 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ศรีเทพ
3 แห่ง
สระกรวด
13 แห่ง
คลองกระจัง
5 แห่ง
นาสนุ่น
3 แห่ง
โคกสะอาด
0 แห่ง
หนองย่างทอย
3 แห่ง
ประดู่งาม
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ29 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
14 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง