ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ14 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หล่มเก่า
1 แห่ง
นาซำ
5 แห่ง
หินฮาว
4 แห่ง
บ้านเนิน
0 แห่ง
ศิลา
1 แห่ง
นาแซง
1 แห่ง
วังบาล
1 แห่ง
นาเกาะ
0 แห่ง
ตาดกลอย
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ14 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
5 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง