ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ115 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หล่มสัก
30 แห่ง
วัดป่า
9 แห่ง
ตาลเดี่ยว
4 แห่ง
ฝายนาแซง
3 แห่ง
หนองสว่าง
4 แห่ง
น้ำเฮี้ย
0 แห่ง
สักหลง
5 แห่ง
ท่าอิบุญ
4 แห่ง
บ้านโสก
2 แห่ง
บ้านติ้ว
10 แห่ง
ห้วยไร่
4 แห่ง
น้ำก้อ
4 แห่ง
ปากช่อง
7 แห่ง
น้ำชุน
7 แห่ง
หนองไขว่
7 แห่ง
ลานบ่า
1 แห่ง
บุ่งคล้า
3 แห่ง
บุ่งน้ำเต้า
0 แห่ง
บ้านกลาง
3 แห่ง
ช้างตะลูด
2 แห่ง
บ้านไร่
0 แห่ง
ปลาดุก
2 แห่ง
บ้านหวาย
4 แห่ง
แคมป์สน*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ115 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
18 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
41 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
28 แห่ง