ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ45 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าโรง
13 แห่ง
สระประดู่
8 แห่ง
สามแยก
2 แห่ง
โคกปรง
3 แห่ง
น้ำร้อน
3 แห่ง
บ่อรัง
4 แห่ง
พุเตย
2 แห่ง
พุขาม
4 แห่ง
ภูน้ำหยด
0 แห่ง
ซับสมบูรณ์
1 แห่ง
บึงกระจับ
0 แห่ง
วังใหญ่
2 แห่ง
ยางสาว
3 แห่ง
ซับน้อย
0 แห่ง
คลองกระจัง*
0 แห่ง
สระกรวด*
0 แห่ง
ศรีเทพ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ45 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
28 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
10 แห่ง