ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ99 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
28 แห่ง
ตะเบาะ
1 แห่ง
บ้านโตก
3 แห่ง
สะเดียง
30 แห่ง
ป่าเลา
1 แห่ง
นางั่ว
3 แห่ง
ท่าพล
4 แห่ง
ดงมูลเหล็ก
3 แห่ง
บ้านโคก
5 แห่ง
ชอนไพร
2 แห่ง
นาป่า
6 แห่ง
นายม
2 แห่ง
วังชมภู
5 แห่ง
น้ำร้อน
2 แห่ง
ห้วยสะแก
2 แห่ง
ห้วยใหญ่
1 แห่ง
ระวิง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ99 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
21 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
40 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง