ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ10 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สามง่าม
5 แห่ง
กำแพงดิน
1 แห่ง
รังนก
1 แห่ง
หนองหลุม
0 แห่ง
บ้านนา
0 แห่ง
เนินปอ
2 แห่ง
หนองโสน
1 แห่ง
วังโมกข์
0 แห่ง
บึงบัว
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ10 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
8 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง