ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ10 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โพทะเล
0 แห่ง
ท้ายน้ำ
0 แห่ง
ทะนง
2 แห่ง
ท่าบัว
4 แห่ง
ทุ่งน้อย
0 แห่ง
ท่าขมิ้น
2 แห่ง
ท่าเสา
2 แห่ง
บางคลาน
0 แห่ง
บางลาย
0 แห่ง
บึงนาราง*
0 แห่ง
ท่านั่ง
0 แห่ง
บ้านน้อย
0 แห่ง
วัดขวาง
0 แห่ง
โพธิ์ไทรงาม
0 แห่ง
แหลมรัง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ10 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
2 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง