ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ23 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตะพานหิน
6 แห่ง
งิ้วราย
3 แห่ง
ห้วยเกตุ
6 แห่ง
ไทรโรงโขน
0 แห่ง
หนองพยอม
2 แห่ง
ทุ่งโพธิ์
0 แห่ง
ดงตะขบ
0 แห่ง
คลองคูณ
3 แห่ง
วังสำโรง
1 แห่ง
วังหว้า
1 แห่ง
วังหลุม
0 แห่ง
ทับหมัน
1 แห่ง
ไผ่หลวง
0 แห่ง
ท้ายทุ่ง*
0 แห่ง
เขาเจ็ดลูก*
0 แห่ง
เขาทราย*
0 แห่ง
ทับคล้อ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ23 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง