ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ11 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โพธิ์ประทับช้าง
1 แห่ง
ไผ่ท่าโพ
0 แห่ง
วังจิก
1 แห่ง
ไผ่รอบ
4 แห่ง
ดงเสือเหลือง
1 แห่ง
เนินสว่าง
2 แห่ง
ทุ่งใหญ่
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ11 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง