ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ15 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางมูลนาก
5 แห่ง
บางไผ่
2 แห่ง
หอไกร
4 แห่ง
เนินมะกอก
1 แห่ง
วังสำโรง
2 แห่ง
ภูมิ
0 แห่ง
วังกรด
0 แห่ง
ห้วยเขน
0 แห่ง
วังตะกู
0 แห่ง
สำนักขุนเณร
0 แห่ง
ห้วยพุก
0 แห่ง
ห้วยร่วม
0 แห่ง
วังงิ้ว
0 แห่ง
ลำประดา
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ15 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
7 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง