ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ8 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านใหม่ไชยมงคล
0 แห่ง
ไทยชนะศึก
0 แห่ง
ทุ่งเสลี่ยม
6 แห่ง
กลางดง
1 แห่ง
เขาแก้วศรีสมบูรณ์
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ8 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง