ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ29 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คลองตาล
10 แห่ง
วังลึก
0 แห่ง
สามเรือน
2 แห่ง
บ้านนา
0 แห่ง
วังทอง
2 แห่ง
นาขุนไกร
6 แห่ง
เกาะตาเลี้ยง
2 แห่ง
วัดเกาะ
0 แห่ง
บ้านไร่
3 แห่ง
ทับผึ้ง
2 แห่ง
บ้านซ่าน
2 แห่ง
วังใหญ่
0 แห่ง
ราวต้นจันทร์
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ29 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง