ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ11 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ศรีนคร
3 แห่ง
นครเดิฐ
1 แห่ง
น้ำขุม
2 แห่ง
คลองมะพลับ
3 แห่ง
หนองบัว
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ11 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
5 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง