ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ14 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โตนด
4 แห่ง
ทุ่งหลวง
1 แห่ง
บ้านป้อม
0 แห่ง
สามพวง
1 แห่ง
ศรีคีรีมาศ
2 แห่ง
หนองจิก
3 แห่ง
นาเชิงคีรี
1 แห่ง
หนองกระดิ่ง
1 แห่ง
บ้านน้ำพุ
1 แห่ง
ทุ่งยางเมือง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ14 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
8 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง