ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ7 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ลานหอย
0 แห่ง
บ้านด่าน
4 แห่ง
วังตะคร้อ
0 แห่ง
วังน้ำขาว
1 แห่ง
ตลิ่งชัน
2 แห่ง
หนองหญ้าปล้อง
0 แห่ง
วังลึก
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ7 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง