ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ6 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แม่วงก์
2 แห่ง
ห้วยน้ำหอม
0 แห่ง
แม่เล่ย์
1 แห่ง
วังซ่าน
0 แห่ง
เขาชนกัน
3 แห่ง
ปางสวรรค์
0 แห่ง
แม่เปิน
0 แห่ง
ชุมตาบง
0 แห่ง
เขาเสือลอย
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ6 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง