ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ34 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พยุหะ
11 แห่ง
เนินมะกอก
0 แห่ง
นิคมเขาบ่อแก้ว
2 แห่ง
ม่วงหัก
3 แห่ง
ยางขาว
2 แห่ง
ย่านมัทรี
0 แห่ง
เขาทอง
4 แห่ง
ท่าน้ำอ้อย
4 แห่ง
น้ำทรง
3 แห่ง
เขากะลา
3 แห่ง
สระทะเล
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ34 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง