ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ25 แห่ง
ตำบล
จำนวน
มหาโพธิ
5 แห่ง
เก้าเลี้ยว
4 แห่ง
หนองเต่า
4 แห่ง
เขาดิน
7 แห่ง
หัวดง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ25 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง