ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ41 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โคกเดื่อ
3 แห่ง
สำโรงชัย
8 แห่ง
วังน้ำลัด
4 แห่ง
ตะคร้อ
6 แห่ง
โพธิ์ประสาท
7 แห่ง
วังข่อย
3 แห่ง
นาขอม
3 แห่ง
ไพศาลี
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ41 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
32 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง