ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ43 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองบัว
8 แห่ง
หนองกลับ
16 แห่ง
ธารทหาร
5 แห่ง
ห้วยร่วม
0 แห่ง
ห้วยถั่วใต้
0 แห่ง
ห้วยถั่วเหนือ
2 แห่ง
ห้วยใหญ่
1 แห่ง
ทุ่งทอง
5 แห่ง
วังบ่อ
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ43 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
29 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง