ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ28 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ชุมแสง
12 แห่ง
ทับกฤช
6 แห่ง
พิกุล
2 แห่ง
เกยไชย
1 แห่ง
ท่าไม้
2 แห่ง
บางเคียน
3 แห่ง
หนองกระเจา
0 แห่ง
พันลาน
0 แห่ง
โคกหม้อ
0 แห่ง
ไผ่สิงห์
1 แห่ง
ฆะมัง
1 แห่ง
ทับกฤชใต้
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ28 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง