ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ28 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โกรกพระ
5 แห่ง
ยางตาล
7 แห่ง
บางมะฝ่อ
1 แห่ง
บางประมุง
3 แห่ง
นากลาง
2 แห่ง
ศาลาแดง
2 แห่ง
เนินกว้าว
1 แห่ง
เนินศาลา
5 แห่ง
หาดสูง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ28 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง