ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ61 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่างิ้ว
7 แห่ง
บางตาหงาย
6 แห่ง
หูกวาง
2 แห่ง
อ่างทอง
2 แห่ง
บ้านแดน
8 แห่ง
บางแก้ว
1 แห่ง
ตาขีด
9 แห่ง
ตาสัง
4 แห่ง
ด่านช้าง
5 แห่ง
หนองกรด
5 แห่ง
หนองตางู
4 แห่ง
บึงปลาทู
4 แห่ง
เจริญผล
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ61 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
21 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
22 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง